Door Rebekka Tselms op 2 maart 2015

Uit de fractie

De verkiezingen voor de bestuurscommissies waren een jaar geleden. De plannen voor de buurten in Amsterdam Oost voor 2015 zijn vastgesteld en de uitvoering daarvan is in volle gang.

In januari hebben we de gebiedsplannen voor de vijf wijken van ons stadsdeel vastgesteld. Deze gebiedsplannen zijn de concrete uitwerking van de agenda’s die we voor de verschillende buurten hebben opgesteld en besproken met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurten. Vervolgens hebben we keuzes gemaakt om de knelpunten die in de verschillende buurten spelen aan te pakken. Als PvdA-fractie hebben wij ons ingezet om in de gebiedsplannen aandacht te besteden aan onze vijf belangrijkste speerpunten.

  1. Allereerst moeten kinderen en jongeren, de toekomst van Oost, de aandacht krijgen die zij verdienen. En dan met name die kinderen die het moeilijk hebben, die in arme gezinnen opgroeien en jongeren die moeilijk aan het werk komen en niet de kans krijgen om mee te doen.
  1. Ook moet er aandacht zijn voor onze ouderen, goede zorg voor hen die dat nodig hebben en aandacht voor verborgen eenzaamheid en verborgen armoede.
  1. We vinden het belangrijk dat de buurten prettig blijven en vooral ook gemengd. Er moeten daarom voldoende betaalbare (huur)woningen zijn en blijven.
  1. Veiligheid blijft van groot belang. Zowel in de woning als ook in de openbare ruimte moeten we de veiligheid van bewoners en ondernemers blijven borgen en verbeteren.
  1. Ten slotte staat voor ons vast dat Oost van iedereen is. Iedereen moet hier prettig kunnen wonen en meedoen. Discriminatie is op geen enkele manier acceptabel.

Wij zijn blij dat deze punten in alle gebiedsagenda’s goed aan de orde komen en dat er ruimte is voor de verschillen tussen de verschillende wijken. In de Indische Buurt zetten we in op het vergroten van baankansen voor de jeugd en tegengaan van armoede bij kinderen, en ook op IJburg wordt veel gedaan voor de jeugd. In de Watergraafsmeer is dan weer veel aandacht voor de drie “dorpen” waar veel ouderen wonen en ook in het Oostelijk Havengebied staan de oudere bewoners op de kaart. In Oud Oost, onze grootste wijk, kan nog veel verbeterd worden op het gebied van veiligheid en daar worden het komende jaar dus ook extra middelen voor ingezet.

Naast de knelpunten die uit de gebiedsagenda’s zijn gekomen hebben wij nog een motie ingediend om de kwetsbaarste bewoners van ons stadsdeel, jonge kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank, een steuntje in de rug te geven. Het concrete plan hiervoor wordt nu uitgewerkt. Het zal gaan om iets concreets, zoals nieuwe kleren voor deze kinderen.

Nu de besluitvorming voor 2015 is afgerond, beginnen we meteen met de keuzes voor 2016, zodat we ook dan in kunnen zetten op de juiste gebiedspecifieke uitdagingen. Door veel te praten met bewoners en onze “buurtvertegenwoordigers” vragen te stellen proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt in de verschillende buurten en straten. Input van onze leden is in dit proces natuurlijk zeer welkom, dus als u ideeën heeft over belangrijke uitdagingen in uw wijk horen wij dat graag!

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms