10 maart 2016

Congres 13 februari 2016: Hoeveel waarde heeft Van Waarde?

Door: Peter de Jong, congresafgevaardigde PvdA Amsterdam Oost

Een congres van de PvdA in het jaar dat we 70 jaar bestaan, heeft natuurlijk iets feestelijks, hoewel… Valt er wel wat te vieren en hoe ziet onze Sociaal Democratische toekomst er uit met een prognose van 8-10 Tweede Kamer zetels? Inderdaad geen wenkend perspectief, maar gelukkig is er nog steeds heel veel om trots op te zijn binnen de PvdA en we hebben nog een heel jaar tot de verkiezingen in 2017.
Een huishoudelijk congres deze keer, met veel (beleids)verslagen, moties en toespraken, maar ook belangrijke aanpassingen in de reglementen om meer ledendemocratie mogelijk te maken. Tijdens dit congres hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in de invoering van meer directe ledendemocratie; een proces waar de PvdA – mede door Amsterdamse initiatieven zoals het ledenpanel – nu echt vaart mee gaat maken.
Hoe was het nu ook al weer met dat Van Waarde rapport en de uitwerking daarvan?
Even een opfrisser.
Het Van Waarde rapport en de resolutie die er uit voort kwam, is vooral een aanzet om dingen anders te gaan doen en bevat een flink aantal geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap, bestaanszekerheid, werk, verheffing en binding.
Stuk voor stuk bekende onderwerpen op de sociaal democratische agenda want met de “oude” sociaaldemocratische waarden is namelijk nog steeds niets mis, maar nu wel geactualiseerd en gemoderniseerd: sociaal democratie voor de 21e eeuw.
In combinatie met een flink aantal voorstellen uit het rapport Melkert (over een herbezinning op ons economische denken) kan dit wel degelijk leiden tot een duidelijker koers van de partij waarin onze aloude maar aan de actualiteit aangepaste uitgangspunten duidelijk herkenbaar zijn. Op twee terreinen herken ik deze vernieuwde koers al heel duidelijk en dat is op het terrein van duurzaamheid, groene economie en milieu en in ons standpunt over het marktdenken.

congresHoewel de beknopte voorstellen en stellingen in de resolutie niet altijd recht doen aan de nuances van het uitgebreide rapport (zelfde probleem als met het rapport Melkert) zie ik voldoende concrete uitgangspunten voor ons sociaal democratische kompas voor de komende jaren. Veel van die onderwerpen zullen we dan ook terug moeten vinden in ons verkiezingsprogramma voor 2017-2020. Eenieder die geïnteresseerd is in de uitwerking van de vernieuwde uitgangspunten uit het Van Waarde rapport, raad ik aan de vorig jaar door het Congres vastgestelde (beknopte) resolutie te lezen. En verder moeten we er natuurlijk in de dagelijkse praktijk vooral zelf mee aan de slag: Alles Van Waarde is immers weerloos nietwaar?
Vooruitlopend op de besluitvorming tijdens dit congres over de wijzigingen van de statuten en reglementen heeft het partijbestuur met een aantal pilots rond de ledendemocratie geëxperimenteerd. Om stemmen door leden die niet in Amersfoort aanwezig waren mogelijk te maken, was een specifieke digitale stemapplicatie ontwikkeld, waarmee én het stemmen in de congreszaal én daarbuiten tegelijkertijd plaatsvond. Onder andere de motie ‘Vijf voor twaalf voor Van Waarde’, waarin het Partijbestuur werd opgeroepen nog meer vaart te maken met de uitvoering daarvan, werd met deze nieuwe manier van stemmen door de leden aangenomen.
Als Amsterdamse leden kunnen wij terugzien op een goed congres. Opnieuw kunnen we trots zijn op de inbreng die we als Amsterdamse afgevaardigden hebben gehad en de resultaten daarvan. Nu we ons als afgevaardigden met de invoering van de nieuwe ledendemocratie zelf hebben afgeschaft (!) gaan we de komende tijd met de voormalige Amsterdamse congresafgevaardigden brainstormen hoe we in Amsterdam voortaan de voorbereidingen voor het congres en de politieke ledenraden gaan doen, nu er geen afgevaardigden meer bestaan. We zullen hiervoor een voorstel maken voor de afdelingsbesturen, waarin voortgeborduurd wordt op de huidige samenwerking in de stad, want die bevalt ons nog steeds heel goed.